Wellendrehgeber

Bewegung Drehcodierer Absolut


MAS10-256G

13 mm, 8 Bit, Gray-Code, Absolut, Optischer Wellendrehgeber


Serie MAS17

20 mm, 8 bis 10 Bit, Absolut, Optischer Wellendrehgeber


Serie MAS36

46 mm, 8 Bit, Gray-Code, Reiner Binärcode, Absolut, Optischer Wellendrehgeber


Serie MAS60

78 mm, 8 bis 12 Bit, Gray-Code, Reiner Binärcode, Absolut, Optischer Wellendrehgeber

 
Powered By OneLink